ŽIVÉ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE – ON-LINE ŽÁDOST

Povinné položky formuláře jsou odlišeny modrým písmem.

ŽÁDOST o svolení k provozování hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA při pořádání koncertů a obdobných hudebních produkcí s živou hudbou

A) Provozovatel (pořadatel)


Kontaktní adresa

Žádám o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu z repertoáru OSA při hudebních produkcích za níže uvedených podmínek.

B) Místo konání hudební produkce

Ulice provozovny:

pokud se produkce neopakují pravidelně nebo se konají na různých místech, přiložte prosím seznam obsahující podrobné informace

Povolené typy souborů: doc, rtf, txt, xls, jpg, gif, pdf, docx
Maximální velikost souboru: 40 MB

C) Údaje o produkci

Produkce bude opakována
ve dnech *:

D) Účinkující

E) Druh produkce:

ostatní typy produkce - vypište:

údaje o lekcích kursů tance vyplňte, prosím, na zvláštním tiskopise v samostatné příloze

Povolené typy souborů: doc, rtf, txt, xls, jpg, gif, pdf, docx
Maximální velikost souboru: 40 MB
  • Zavazuji se, že hudební díla budou provozována v souladu s autorským zákonem a poskytnutou licencí.
  • Zavazuji se, že uhradím autorskou odměnu podle podmínek platných sazebníků OSA, se kterými jsem se seznámil.
  • Seznam užitých skladeb (playlist) - program produkce s uvedením jmen autorů a názvů skladeb je povinnou součástí této žádosti, případně ho zašlu na kontaktní adresu OSA nejpozději do 15ti dnů od konání hudební produkce. Beru na vědomí, že nedodáním programu ztrácím nárok na poskytnutí slev závisejících na jeho předložení.
  • Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a žádost nebyla sepsána pod nátlakem.

Seznam užitých skladeb (playlist) - program produkce

Seznam skladeb, které budou při produkci užity

V případě, že účinkující poskytli seznam hudebních děl, která budou užita při produkci, potvrzený vedoucím hudebního souboru, popřípadě jinou odpovědnou osobou, je možné tento seznam přiložit k žádosti (není nutné vyplňovat seznam skladeb na tiskopise). V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 autorského zákona č.121/2000 Sb. je nutné uvést seznam skladeb i v případě, že budou užita díla autorů nezastupovaných OSA.

Povolené typy souborů: doc, rtf, txt, xls, jpg, gif, pdf, docx
Maximální velikost souboru: 40 MB

Způsob veřejného užití hudebních děl - provedení živé:
Ověření

(Klikněte na obrázek,
pokud není čitelný)
Opište prosím
kontrolní kód zleva

registrovat