ŽIVÉ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE – ON-LINE ŽÁDOST

Povinné položky formuláře jsou odlišeny modrým písmem.

Návrh na uzavření licenční smlouvy podle § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění - ŽÁDOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA.

A) Provozovatel (pořadatel)


Kontaktní adresa

Žádám o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu z repertoáru OSA při hudebních produkcích za níže uvedených podmínek.

B) Místo konání hudební produkce

Ulice provozovny:

pokud se produkce neopakují pravidelně nebo se konají na různých místech, přiložte prosím seznam obsahující podrobné informace

Povolené typy souborů: doc, rtf, txt, xls, jpg, gif, pdf, docx
Maximální velikost souboru: 40 MB

C) Údaje o produkci

Produkce bude opakována
ve dnech *:

D) Účinkující

E) Druh produkce:

ostatní typy produkce - vypište:

údaje o lekcích kursů tance vyplňte, prosím, na zvláštním tiskopise v samostatné příloze

Povolené typy souborů: doc, rtf, txt, xls, jpg, gif, pdf, docx
Maximální velikost souboru: 40 MB
  • Zavazuji se, že hudební díla budou provozována v souladu s autorským zákonem a poskytnutou licencí.
  • Zavazuji se, že uhradím autorskou odměnu podle podmínek platných sazebníků OSA, se kterými jsem se seznámil.
  • Seznam užitých skladeb (playlist) - program produkce s uvedením jmen autorů a názvů skladeb je povinnou součástí této žádosti. Beru na vědomí, že nedodáním programu ztrácím nárok na poskytnutí slev závisejících na jeho předložení.
  • Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a žádost nebyla sepsána pod nátlakem.

Seznam užitých skladeb (playlist) - program produkce

Seznam skladeb, které budou při produkci užity

V případě, že účinkující poskytli seznam hudebních děl, která budou užita při produkci, potvrzený vedoucím hudebního souboru, popřípadě jinou odpovědnou osobou, je možné tento seznam přiložit k žádosti (není nutné vyplňovat seznam skladeb na tiskopise). V souladu s ustanovením § 100 odst. 5 autorského zákona č.121/2000 Sb. je nutné uvést seznam skladeb i v případě, že budou užita díla autorů nezastupovaných OSA.

Povolené typy souborů: doc, rtf, txt, xls, jpg, gif, pdf, docx
Maximální velikost souboru: 40 MB

Způsob veřejného užití hudebních děl - provedení živé:
Ověření

(Klikněte na obrázek,
pokud není čitelný)
Opište prosím
kontrolní kód zleva

registrovat